Katedra Inżynierii Biomedycznej

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Romuald Będziński prof. dr hab. inż.,

Członek rzeczywisty PAN, Członek koresp. PAU, dr h.c.

Pok. 241, bud. A-10
Email:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Tel.: +48 68 328-24-90

Stanowisko:

Profesor

Publikacje, Plan zajęć

Prowadzone przedmioty/specjalności:

 • Biomechanika inżynierska
 • Mechanika i wytrzymałość materiałów
 • Projektowanie układów biomechanicznych
 • Wykład mongraficzny

Profesor Romuald Będziński urodził się 5 kwietnia 1940 roku w Zajezierzu. W 1964 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Po uzyskaniu dyplomu magistra inżyniera, w tym samym roku, został asystentem stażystą w Katedrze Budowy Nadwozi Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. W 1973 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych i został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora habilitowanego, w dyscyplinie mechanika, uzyskał w 1990 roku, po przedstawieniu między innymi monografii pt. "Budowa modeli fizycznych elementów kręgosłupa lędźwiowego". W 1993 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Wrocławskiej, a w 1997 uzyskał tytuł profesora w dziedzinie nauk technicznych. W 1998 roku otrzymał mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego. W 2007 roku prof. Będziński został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a w  2016 członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności, natomiast w  2013 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Pełnione funkcje organizacyjne

W okresie pracy na Politechnice Wrocławskiej prof. Romuald Będziński pełnił szereg funkcji organizacyjnych, w tym od 1970 roku kierownika Pracowni Elastooptyki a od 1975 kierownika Laboratorium Metod Doświadczalnych. W kolejnych latach sprawował następujące funkcje: 1976-79 kierownika Centralnego Laboratorium Badań Modelowych Konstrukcji Maszynowych, 1990-95 kierownika Laboratorium Doświadczalnej Analizy Naprężeń i Odkształceń, 1995-2010 kierownika Zakładu Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej, 1995-2009 Dyrektora Centrum Inżynierii Biomedycznej, 2002-2009 kierownika studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym. Aktualnie jak emerytowany profesor PWr jest zatrudniony na stanowisku profesora na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej kandydata

Działalność naukowo-badawcza kandydata, realizowana od 52 lat, jest głównie skoncentrowana na zastosowaniu i rozwoju metod mechaniki eksperymentalnej w badaniach podstawowych oraz stosowanych. Podstawowe obszary działalności naukowej to: eksperymentalna analiza ustalonych i zmiennych stanów odkształceń i naprężeń w elementach maszyn i konstrukcjach mechanicznych ukierunkowanych na optymalne kształtowanie ich własności wytrzymałościowych, projektowanie i wytwarzanie urządzeń pomiarowych do badań maszyn metodami optycznymi.

Podstawowymi metodami badawczymi stosowanymi i twórczo rozwijanymi, w szeroko pojmowanej współczesnej mechanice oraz biomechanice inżynierskiej, są: elastooptyka, interferometria holograficzna, fotografia plamkowa, tensometria oporowa oraz metoda elementów skończonych. Obszar działalności obejmuje doświadczalne badanie przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w układach narządów człowieka w celu poznania mechanizmu ich przeciążeń, badania układów zastępczych oraz wspomagających proces leczenia (implanty, układy zastępcze, stabilizatory, itp.).

Odrębną grupą zainteresowań badawczych profesora jest współpraca w dziedzinie medycyny klinicznej, szczególnie w ortopedii oraz neurochirurgii. Na kanwie tych osiągnięć zweryfikowano szereg konstrukcji oraz zasad doboru endoprotez i stabilizatorów kostnych, zmieniono techniki operacyjne i rehabilitacyjne rekonstruowanych zespołów tkankowych. Prof. Będziński może się poszczycić również osiągnięciami w zakresie projektowania i wytwarzania urządzeń pomiarowych, stanowisk do badania maszyn i konstrukcji metodami optycznymi. Od 32 lat Jego działalność naukowa jest również związana z biomechaniką struktur tkankowych oraz układami zastępczymi człowieka. Badania z tego obszaru są często prowadzone wspólnie z lekarzami z Akademii Medycznej, m.in. z Kliniką Ortopedii, Kliniką Neurochirurgii, Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym i wielu innymi ośrodkami medycznymi z Polski. Z tego obszaru badań do osiągnięć można zaliczyć m.in. wyjaśnienie patomechanizmu powstawania przeciążeń struktur kostnych kręgosłupa, zdefiniowanie kryteriów niestabilności mechanicznej kręgosłupa, opracowanie kryteriów doboru oraz konstruowania stabilizatorów kręgosłupa, określenie zasad doboru właściwości implantów stawu biodrowego, stworzenie podstaw obciążeniowych korekcji geometrycznej zniekształconego stawu kolanowego, opracowanie zasad sztywnościowego doboru konstrukcji stabilizatorów stosowanych do wydłużania i leczenia skomplikowanych złamań kończyn.

W ramach działalności inżynierskiej prof. R. Będziński jest autorem, bądź współautorem, wielu rozwiązań technicznych kierowanych do praktyki klinicznej. Ostatnie prace dotyczą systemów nawigacji komputerowej w zabiegach chirurgicznych, badania interakcji implant-otaczająca tkanka, konstrukcji biomanipulatorów, a także badania nad patomechanizmem powstawania tętniaka aorty czy też optymalizacji konstrukcji stentów naczyniowych. Ogółem jest autorem/współautorem 23 opublikowanych zgłoszeń patentowych i udzielonych patentów.

Monografie i publikacje

W ciągu 51 lat pracy naukowej prof. Będziński opublikował łącznie 371 prac w czasopismach (w tym wielu z tzw. Listy Filadelfijskiej). Jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie inżynierii biomedycznej i biomechanice inżynierskiej; inicjatorem uruchomienia w Polsce kierunku kształcenia inżynieria biomedyczna; inicjatorem i red. naczelnym czasopisma "Acta of Bioengieering and Biomechanics". Czasopismo to zostało wpisane na listę filadelfijską z rosnącym ciągle "impact factorem".

Prof. R. Będziński jest autorem kilku książek, z których najważniejsze to:

 • "Biomechanika Inżynierska-wybrane zagadnienia", Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej (1997),
 • P. Gomoliński, L. Jankowski, J. Szlagowski  Eksperymentalna analiza konstrukcji powłokowych  z zastosowaniem optycznych metod pomiarowych; Wydawnictwo MET. Warszawa 1996
 • Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna" t. 4 (współredaktor oraz współautor) serii Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna 2000 (pod red. M. Nałęcza) , Wyd. Exit. Warszawa (2004),
 • Biomechanika (pod red. Romualda Będzińskiego), seria Mechanika techniczna, Wyd.  IPPT PAN, Warszawa, 2012.

Prof. Będziński jest bardzo aktywnie publikującym naukowcem. W ostatnich 3 latach publikował w takich znanych czasopismach jak: Clinical Biomechanics, Strain, Biocybernetics and Biomedical Engineering, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Polimery czy Bulletin of the Polish Academy of Sciences

Przykładowe publikacje z roku 2015

[1] Balance assessment during the landing phase of jump-down in healthy men and male patients after anterior cruciate ligament reconstruction / Aleksandra Melińska, Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Romuald Będziński, Ryszard Klempous // Acta Polytechnica Hungarica . 2015, Vol. 12, no. 6, s. 77--91

[2] Biomechanical characteristics of the jump down of healthy subjects and patients with knee injuries / Aleksandra Melińska, Andrzej Czamara, Łukasz Szuba, Romuald Będziński // Acta of Bioengineering and Biomechanics .- 2015, Vol. 17, no. 2, s. 111--120

[3] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński // Clinical Biomechanics . 2015, s. 1--15

[4] Experimental and constitutive modeling approaches for a study of biomechanical properties of human coronary arteries / Małgorzata A. Jankowska, Magdalena Bartkowiak-Jowsa, Romuald Będziński // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials . 2015, Vol. 50, s. 1--12

[5] Finite element analysis of large deformation of articular cartilage in upper ankle joint of occupant in military vehicles during explosion /Tomasz Klekiel, Romuald Będziński // Archives of Metallurgy and Materials .- 2015, Vol. 60, no. 3, s. 2115--2121

[6] Safe rebuilding of the periodontal loss an experimental study / Liwia Minch, Jakub Słowiński, Krzysztof Ścigała, Romuald Będziński, Beata Kawala, Joanna Antoszewska // Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences .- 2015, Vol. 63, no. 2, s. 527--532 


Członkostwo w Komitetach Naukowych I Redakcyjnych czasopism

Prof. Romuald Będziński był członkiem Komitetów Naukowych bądź organizacyjnych, kilkudziesięciu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a ponadto był organizatorem pięciu konferencji krajowych o zasięgu międzynarodowym (np. w konferencji Biomechanics99 brali udział uczestnicy z 14-tu krajów świata). Zarząd European Society of Biomechanics powierzył mu zadanie zorganizowania w 2002 roku we Wrocławiu, Europejskiej Konferencji Biomechaniki (ponad 500 uczestników ze wszystkich kontynentów). Wielokrotnie był zapraszany do wygłoszenia referatów plenarnych na konferencjach m. in. w 2007 roku na Kongresie Mechaniki Polskiej. W 2007 roku Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej powierzył mu zadanie zorganizowania we Wrocławiu XV Konferencji Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (286 uczestników).

Prof. Będziński jest członkiem wielu komitetów naukowych: Komitet Mechaniki PAN (przewodniczący Komisji Biomechaniki), Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, International Society of Biomechanics, European Society of Biomechanics ? Council member (1998-2004), Society of Experimental Mechanics (USA), President The Danubia-Adria Society on Experimental Methods President do 2011 roku, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej (członek założyciel), Polskie Towarzystwo Biomechaniki- Prezes, obecnie viceprezes , Naczelna Organizacja Techniczna SIMP.

Brał udział w pracach komitetów redakcyjnych czasopism naukowych: "Acta of Bioengineering and Biomechanics" (Editor in Chief, od 1999 roku, twórca czasopisma; notowanego na tzw. liście filadelfijskiej); OIAZ, Austria (Member of Editorial Board, 1996-2004); "Journal of Rehabilitation" (Member of Editorial Board), Czechy; Series on "Biomechanics Quarterly Peer-Reviewed Journal" (Member of Editorial Board, do 2010 roku), Bułgaria; "Fizjoterapia" (członek komitetu naukowego); "Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research"(Member of Editorial Board); "Acta Mechanica et Automatica" (Member of Scientific Board, od 2007 roku).

Członkostwo w Organizacjach Naukowych

European Society of Biomechanics (Council Member, 1998-2004)(od 2016 Honorary Member); International Society of Biomechanics; Society of Experimental Mechanics (USA);

Danubia-Adria Committee for Experimental Mechanics (jeden z dwóch stałych przedstawicieli Polski w Komitecie Wykonawczym, od 15 lat, prezydent od 2010 do 2012 roku).

Prof. R. Będziński jest członkiem Rad Naukowych (poza własną Uczelnią) Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, a także jest ekspertem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Udział w pracach: Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (2003-06); Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Zespół Interdyscyplinarny ds. Działalności Wspomagającej Badania w zakresie Informacji i Upowszechniania Nauki, 2006-10).

Działalność w: Polskim Towarzystwie Biomechaniki (Prezes 2006-2010), obecnie viceprezes; Wrocławskim Towarzystwie Naukowym; Polskim Towarzystwie Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej; Polskim Towarzystwie Inżynierii Biomedycznej (członek założyciel); Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników Polskich.

W ostatnich latach prof. Będziński uzyskał tytuły honorowe: Corresponding member Academy of Sciences of Bologna in the Class of Physical Sciences oraz Honorary Members Danubia Adria Society on Experimental Methods a w roku 2016 Honorary Member European Society of Biomechanics.

Prof. Romuald Będziński prowadzi stałą, wieloletnią współpracę naukową i wykłady w kraju i za granicą (Uniwersytety w  Bolonii, Paryżu, Nottingham, Bristol, Praga, Budapeszt, Wiedeń, Auckland).

Promotorstwo prac doktorskich

Prof. Będziński jest promotorem 26 doktorantów. Jego wychowankowie uzyskali liczne nagrody m.in.: Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską, czterokrotnie stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, dwukrotnie nagrodę im. A. Komora, nagrodę Wydziału IV PAN, nagrodę Komitetu Mechaniki PAN, wielokrotnie nagrody różnej rangi za najlepsze prace magisterskie, a także na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Nagrody i odznaczenia

Profesor był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym Złotym Krzyżem Zasługi (1978), w 1980 Medalem Edukacji Narodowej, 2 Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrody Ministra Edukacji Narodowej, 18 Nagród JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, Odznaka "Przyjaciel Dziecka" (1993), Medal Academia Medica Vratislaviensis Polonia nadany przez Senat Akademii Medycznej we Wrocławiu w 2003 roku, tytuł "Złoty Opiekun" nadany przez Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej (2004 ,2005), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w badaniach na rzecz rozwoju gospodarki, tzw. Polski Nobel (2009).

W 2010 prof. Będziński został wyróżniony pierwszą Nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne krajowe osiągnięcie naukowo-techniczne - "Nieinwazyjny system wspomagania zabiegów operacyjnych w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych" (zespołowa),wspólnie z lekarzami z Polski i Niemiec.

W 2013 roku na Międzynarodowych Targach Innowacyjności w Brukseli oraz Norymberdze został wyróżniony  złotymi medalami za zespołowe opracowanie tzw. implantu ażurowego. W tym samym roku otrzymał Leonardo da Vinci Medal przyznany przez by Association of Mechanical Engineers Republiki Czeskiej.

You are here KATEDRA IB Pracownicy Prof. dr hab. inż. Romuald Będziński, dr h.c.